Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií Vanad na zaknihované akcie

Publikováno:  15.1.2019

Společnost Vanad 2000 a.s., se sídlem Golčův Jeníkov, Riegrova 824, PSČ 582 82, IČ: 259 47 575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 2149 tímto v souladu s ustanovením § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady této společnosti svým rozhodnutím ze dne 18.12.2018 ve formě notářského zápisu rozhodl o přeměně veškerých akcií společnosti, které jsou cennými papíry na jméno, na zaknihované cenné papíry na jméno.

Společnost Vanad 2000 a.s. tímto vyzývá akcionáře k odevzdání akcií vydaných touto společností, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku. Akcionář sdělí při odevzdání akcií číslo majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány.

V Golčově Jeníkově dne 15.01.2019

Za Vanad 2000 a.s.,
Ing. Luboš Miřátský, jediný člen představenstva