Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Společnost Vanad 2000 a.s., Riegrova 824, 582 82 Golčův Jeníkov, IČ: 259 47 575, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložka 2149 prohlašuje, že chrání a zpracovává osobní údaje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout informace zejména o druzích osobních údajů, které společnost Vanad 2000 a.s. zpracovává, o způsobu a účelu jejich zpracování, o příjemcích osobních údajů a o právech subjektů osobních údajů.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Vanad 2000 a.s., Riegrova 824, 582 82 Golčův Jeníkov, IČ: 259 47 575, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložka 2149.

2. Zpracovávané osobní údaje

Společnost Vanad 2000 a.s. zpracovává zejména následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení, datum narození, u fyzické osoby podnikatele dále obchodní firmu, IČ, sídlo, IP adresa,
  • kontaktní údaje jako je adresa, telefonní číslo, e-mail,
  • další údaje zpracovávané na základě plnění smlouvy, zákonné povinnosti či z důvodu oprávněných zájmů společnosti,
  • cookies
    • Cookies jsou krátké textové soubory, které vytváří webový server a které se ukládají v počítači prostřednictvím prohlížeče, umožňují webu uložit informace o Vaší návštěvě, např. zvolený jazyk či jiné nastavení, a opakovanou návštěvu webu tak zjednodušit. Prostřednictvím nastavení prohlížeče webových stránek je možné ukládání cookies upravit či je zakázat.
    • Společnost dále používá analytický nástroj Google Analytics, který umožňuje získávat statistická data o uživatelích webu, zejm. sledovat návštěvnost a chování uživatelů. Osobní údaje jsou prostřednictvím tohoto nástroje předávány do třetí země (mimo EU).
    Podmínky používání jsou uvedeny zde.

3. Účel a právní důvod zpracování osobních údajů

Společnost Vanad 2000 a.s. zpracovává osobní údaje zejména za účelem plnění smluv uzavřených mezi subjektem osobních údajů a společností, dále za účelem plnění zákonných povinností společnosti, za účelem uplatnění právních nároků, za účelem odpovědi na poptávku zaslanou prostřednictvím kontaktního formuláře na webu, za účelem zajištění správné funkčnosti webu (cookies), za účelem případného oslovování zákazníků v rámci marketingu (zasílání obchodních sdělení a newsletterů). Osobní údaje společnost zpracovává na základě smlouvy, právních předpisů, souhlasu se zpracováním, který udělil subjekt osobních údajů, či na základě oprávněných zájmů společnosti.

4. Zdroje osobních údajů

Společnost Vanad 2000 a.s. získává osobní údaje především od samotných subjektů osobních údajů, které je poskytují např. při uzavírání smlouvy, plnění smlouvy, vyplněním formuláře na webu či při ucházení se o zaměstnání.

5. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost Vanad 2000 a.s. shromažďuje a zpracovává osobní údaje v informačních systémech či jednoduchých databázích prostřednictvím pověřených zaměstnanců v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností pouze v nezbytném rozsahu za dodržení příslušných bezpečnostních opatření.
Automatizované rozhodování/profilování není prováděno.

6. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje správce ukládá po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností vyplývajících z uzavřených smluv a z právních předpisů. Osobní údaje ze smluv správce uchovává po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě zpravidla 10 let, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů společnosti (např. pro účely případných sporů). Jednotlivé dokumenty, na něž se vztahují zákonné archivační lhůty, jsou uchovávány dle příslušných právních předpisů. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu, jsou tyto uchovávány do doby, než je souhlas s jejich zpracováním odvolán. Po uplynutí shora uvedené doby jsou osobní údaje vymazány či skartovány.

7. Příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údajů je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, které jsou osobní údaje poskytovány, a to zejména externí ekonom, IT technik, podpora informačního systému, advokát, orgány veřejné moci, přepravní společnosti, subdodavatelé, tito příjemci nesídlí ve třetích zemích (mimo EU). Osobní údaje zpracovávané pomocí nástroje Google Analytics jsou předávány do třetích zemí.

8. Práva subjektů osobních údajů

Subjekty osobních údajů mají v souladu s nařízením zejména následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům a k informacím zejm. o účelu zpracování, o kategorii dotčených osobních údajů, o době uložení, o zdroji osobních údajů atd. (dle čl. 15 nařízení),
b) právo na opravu osobních údajů (dle čl. 16 nařízení),
c) právo na výmaz osobních údajů – „právo být zapomenut“, a to z důvodů uvedených v nařízení (dle čl. 17 nařízení),
d) právo na omezení zpracování (dle čl. 18 nařízení),
e) právo požadovat přenositelnost údajů (dle čl. 20 nařízení),
f) právo vznést námitku proti zpracování (dle čl. 21 nařízení),
g) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování na souhlasu založeno (čl. 7 nařízení) – odvolat souhlas je možné písemně na adrese správce či elektronicky emailem správci,
h) právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz (čl. 77 nařízení).

9. Kontakty

V případě dotazů, žádostí o poskytnutí další informací či uplatnění svých práv týkajících se zpracování osobních údajů kontaktujte správce písemně, elektronicky nebo telefonicky.

Vanad 2000 a.s.
Riegrova 824, 582 82 Golčův Jeníkov
vanad@vanad.com
+420 569 400 411